Meulatech - Privacy


PRIVACYVERKLARINGKLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

 

 

PRIVACYVERKLARING

 

Verzamelen en gebruiken vanpersoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wijde persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdatdit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit tevoeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bijwie wij zaken en/of diensten inkopen. 

 

Bent u een (potentiële) klant van ons,dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnenbepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient tevoldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten,te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over deuitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

 

Bent u een (potentiële) leverancier ofandere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor desluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u tekunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak ofdienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnentoesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnenbetalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspectenvan de overeenkomst.

 

U bent niet verplicht om ons uwpersoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevensverstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemdewerkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

 

Doorgifteaan derden

In verband met de uitvoering van eeneventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moetenverstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan onstoeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wijgebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop-en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uwpersoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimteverstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorendeopslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Wij maken gebruik van eenonline boekhoudprogramma.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeftopgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevensuiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij eenofferte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullenuw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact wordenverwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uwpersoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van hetboekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zevenjaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onzeadministratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periodezullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen omuw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kuntu ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigenvan onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uwpersoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uwgegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slotkunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht vandie gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zichwenden tot: (naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres).Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uwpersoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

 

Eindhoven,29 mei 2018